คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Subject is exactly "ความเครียด"

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf
การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ…

Position: 1400 (72 views)

รายงานวิจัย.pdf
การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์นี้ เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถให้นการช่วยเหลือและดูแลตนเอง ช่วยให้ประชาชนตะหนักรู้ถึงความเครียด สามารถประเมินความเครียดได้ด้วยตนเอง…

Position: 1301 (106 views)

โปรแกรมจัดการความเครียด (1).pdf
โปรแกรมจัดการความเครียดสําหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร จัดทําขึ้นเพื่อให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครนําไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเครียดด้วยตนเอง สามารถสังเกตอาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมและด้านสังคม…

Position: 1297 (109 views)

1990_บทวิทยุเรื่องความเครียดและข้อคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุข.pdf
บทวิทยุเรื่อง ความเครียดและข้อคิดเพื่อชีวิตเป็นสุข เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาความเครียดเข้าใจสาเหตุและวิธีดูแลตนเองเบื้องต้น

Position: 976 (370 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2