คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัดแบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรม และอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ

Dublin Core

Description

การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัด แบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรมและอาการทางจิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ นำไปสู่การทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Date

Format

Language

Table Of Contents

ที่มาความสำคัญ
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา
- ระยะเวลาที่ศึกษา
- ประโยชน์ของผลงาน
ขั้นตอนการศึกษา
- เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของโรคทางจิตเภท
- สาเหตุของโรคจิตเภท อาการ
- วิธีรักษาของโรคจิตเภท โรคจิตเภทในผู้สูงอายุ
- แนวคิดแบบจำลองกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายของมนุษย์
- ความสามารถในการประกอบกิจกรรม
- แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจกรรม
- แบบประเมินอาการทางจิต นิยามศัพท์เฉพาะ
กรณีศึกษา
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและรักษา
- ประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว
- การรวบรวมข้อมูลทั่วไปทางกิจกรรมบำบัด
- การรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน
- การประเมินและการค้นหาปัญหาทางกิจกรรมบำบัด
- การวางแผนและการให้บริการกิจกรรมบำบัด
- กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุกรณีศึกษา
- การประเมินผลทางกิจกรรมบำบัด
สรุปกรณีศึกษา
อภิปราย
ข้อเสนอแนะ

Date Created

2021

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

64 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1200 (193 views)