คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Contributor is exactly "โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต"

4.PNG
คู่มือเล่มนี้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ เช่น คุณลักษณะทั่วไป ต้องรู้จริง ถ่ายทอดเป็น จรรยาบรรณ ข้อเสนอแนะ เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี

Position: 662 (341 views)

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัด แบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรมและอาการทางจิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ นำไปสู่การทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Position: 1200 (192 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2