คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: อาการทางจิต

ab.pdf
แม้ว่าประเทศไทยจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม…

Position: 86 (921 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2