คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date is exactly "2021"

Capture31 (1).pdf
ในปัจจุบันหน่วยรักษาด้วยไฟฟ้าได้เปิดให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยานำสลบ (Mod iNed Eleetrocon vulsive Therapy ในการรักษาจะมีการให้ยานำสลบและยาคลายกล้ามเนื้อ ช่วยลดภาวะเสี่ยงรุนแรงเช่นกระดูกหักช่วงเคลื่อน ไหว ลดการกระตุกรุนแรง…

Position: 1221 (130 views)

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัด แบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรมและอาการทางจิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ นำไปสู่การทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Position: 1200 (193 views)

วอเอ๊ะๆ ยาๆ.pdf
การจัดทำผลงาน วอเอ๊ะ ๆ ยา ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อลดงบประมาณจากการที่ไม่ได้ใช้ยาในผู้ป่วย Hold ยา ECT ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

Position: 1235 (111 views)

โครงการพัฒนาแจกจบในมื้อ.pdf
แจกจบครบในมื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญคือ การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองช่วยควบคุมอาการทางจิต ลดความรุนแรงของโรค และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานเกินตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเดือน พ.ย. 2564…

Position: 1225 (123 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2