Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "โรคจิต"

16.โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน พ.พันธุ์นภา111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นหลักฐานวิชาการในการเรียนรู้ เข้าใจ ภาวะโรคจิตที่เกิดจากการเสพเมทแอมเฟตามีน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2