คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ค้นหาและเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุงปี 2564

Dublin Core

Description

วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง” จึงเป็นหนังสือที่จะบอกกับวัยรุ่นว่าเขาคือใคร เขาต้องการอะไรในชีวิต เขามีศักยภาพหรือความสามารถอะไร เขาควรมีบทบาทเช่นไรและ พัฒนาการของชีวิตเป็นอย่างไร เพื่อขจัดความขัดแย้งนั้นให้หมดไปหรือน้อยที่สุด

โครงการ TO BE NUMBER ONE หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “ค้นหาและ เข้าใจตนเอง” ฉบับปรับปรุงที่แก้ไขและเพิมเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันจากเล่มเดิม ่ของกรมสุขภาพจิตเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและข้อคิดสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้สนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-934-9

Date Created

2021-09

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 273 (650 views)