Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี"

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำ…

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง”…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2