เครียด คลายเครียด

Dublin Core

Description

การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำ ให้บุคคลไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจ ทำ ให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างที่คาดไม่ถึง รวมทั้งเป็นเหตุชักจูงให้บุคคลปรับตัวในทางที่ผิด บางคนหาทางระบายความเครียดด้วยเหล้าและบุหรี่ ติดสารเสพติด หลายคนหมกมุ่นอยู่กับการพนัน และบางรายมีการกระทำก้าวร้าวรุนแรง เป็นต้น จากความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับปัญหาการติดสารเสพติด และปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังกล่าว กรมสุขภาพจิตในฐานะอีกบทบาทหนึ่ง คือ การทำ หน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จึงได้ปรับปรุงคู่มือคลายเครียด ที่กรมสุขภาพจิตได้จัดพิมพ์และเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ ให้มีเนื้อหารูปเล่มทันสมัยน่าอ่าน เหมาะสำ หรับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนวัยรุ่น สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้ศึกษาเรียนรู้และนำ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-03

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking