คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: ฉบับปรับปรุงปี 2564

58.2564 เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน หรือมีความเดือดร้อนใจ
ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไข เพื่อนก็จะเป็นคู่คิดให้เราได้
ในฐานะที่เป็นเพื่อน…

Position: 153 (1107 views)

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง”…

Position: 266 (784 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2