คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รูทัน ยาบ้า (ฉบับปรับปรุง 2564)

Dublin Core

Description

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและคุกคามความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ บั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ทำลายทั้งเป้าหมายชีวิต และความคาดหวงั ในอนาคต โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และแม้การดำเนินโครงการจะมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์มาโดยลำดับแต่รูปแบบที่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินงานโดยต่อเนื่องคือการใหค้ วามรู้แกเ่ ด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษาทั่วประเทศ ใหต้ ระหนักและรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า หรือแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรง

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Date

Format

Language

Date Created

2021-03

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 325 (672 views)