คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Contributor is exactly "กรมสุขภาพจิต "

7.pdf
ฆาตกรต่อเนื่อง = serial killer ฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจทางจิตใจ ลักษณะที่พบได้บ่อยๆ มีความผิดปกติทางจิต ถูกกลั่นแกล้งหรือแยกตัวจากสังคมในวัยเด็กมีประวัติถูกทำทารุณกรรมทางร่างกาย/กระทำความผิด…

Position: 1118 (34 views)

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย.pdf
ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคระบาด ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะ ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค ในยุคนั้นการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์…

Position: 239 (408 views)

โปรแกรมเมทริกซ์การบำบัดผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก คู่มือผู้รับการบำบัด.pdf
โปรแกรมเมทริกซ์การบำบัดผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก คู่มือผู้รับการบำบัด

Position: 202 (443 views)

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม.pdf
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาจิตเวชร่วม

Position: 134 (544 views)

เพลงและนิทานอีคิว.pdf
คู่มือเพลงและนิทานอีคิว

Position: 190 (460 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2