เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพจิต

Dublin Core

Title

เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพจิต

Collection Items

หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ฉบับทดลองใช้
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงวัยที่อาจ…

แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกช่วงอายุด้วยการกระจายอำนาจสู่ชุมชน…

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต
แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ…

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)…

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…

แนวทางบริการนิติจิตเวชเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา
เล่มนี้ คณะทำงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวชและกฎหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น…

บทสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน “Vaccine Hesitancy; Management and Intervention”
เอกสารสรุปผลการดำเนินการในการจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน (Vaccine Hesitancy ; Management and Intervention) เล่มนี้…
View all 1044 items

Collection Tree

Social Bookmarking