คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1206 total)

  • Collection: เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพจิต

เล่มสกัดความมรู้ MH Journal Club x KM สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น final2.pdf
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM: สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์…

Position: 1413 (41 views)

Report_CPS 2023.pdf
การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)…

Position: 1463 (28 views)

สแกน0139_merged.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวงทำการศึกษาหาความรู้และข้อมูล ๆ ต่างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดและกระบวนการพยาบาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ป่วย

Position: 1214 (224 views)

สแกน0142_merged.pdf
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายคนไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในปัจจุบันได้ปกติสุขเกิดปัญหาอาการเจ็บป่วย พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายจากบทบาทหน้าที่ให้การให้ความช่วยเหลือ ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริการและสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน

Position: 1227 (194 views)

สแกน0144_merged.pdf
ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องก็สามารถช่วยเหลือได้รักษาให้หายขาดได้…

Position: 370 (715 views)

สแกน0146_merged.pdf
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้ทันก่อให้เกิดความเครียด ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองและบุคคลอื่น ทำให้ต้องศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ…

Position: 1269 (88 views)

สแกน0148_merged.pdf
สังคมเปลี่ยนแปลง การเอาใจใส่กันในครอบครัวลดลง เกิดปัญหาสุขภาพจิต โตยเฉพาะความเครียด ความวิตกกังวล โรคอารมณ์แปรปรวน (ไบโพลาร์) มีภาวะผิดปกติหลายอย่าง ทำให้ต้องมีการวางแผนการรักษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

Position: 1300 (67 views)

ชุดความรู้และแนงทางปฏิบัติเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช.pdf
รวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร ตำรา ผลงานวิชาการต่างๆ และความรู้ฝังลึกจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่ง 13 แห่ง จัดทำชุดความรู้และแนงทางปฏิบัติเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภทระยะ Acute …

Position: 1275 (83 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2