คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน”

Dublin Core

Description

สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน” การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสอนให้เด็กรู้จักและเริ่มสร้างพื้นฐานความดี 5 ประการ

1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)
2. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
4. การกระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
5. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

สุดท้ายแล้ว การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปลูกฝังจิตสำนึกและระบบคุณค่าความคิดความเชื่อ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กได้เป็นผู้ปฏิบัติเอง คิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาเอง จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2012-12-09

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 652 (348 views)