Browse Items (220 total)

  • Type is exactly "infographic"

โรลอัพ เสริมสร้างพลังใจ.pdf
infographic เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

แผ่นปลิววัคซีนใจในชุมชน.pdf
วัคซีนใจในชุมชน โดยใช้มาตราการ 4 สร้าง ได้แก่

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน
สร้างความหวังในชุมชน
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน

แผ่นปลิววัคซีนครอบครัว.pdf
infographic 3 วัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย

พลังบวก
พลังหยืดหยุ่น
พลังความร่วมมือ

แผ่นพับเสริมความเข้มแข็งทางใจ.pdf
video การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจอึดฮึดสู้ ประกอบด้วยเนื้อหา

การเสริมสร้าง RQ
องค์ประกอบ RQ เป็นต้น

พชอ.20.pdf
infographic ตรวจเช็คสุขภาพใจกันเถอะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

Roll Up สุข 5 มิติ (1).pdf
infographic วิธีส่งเสริมให้เกิดความสุข 5 มิติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสร้างความสุขประกอบไปด้วย

สุขสบาย
สุขสนุก
สุขสง่า
สุขสว่าง
สุขสงบ

1077675.pdf
infographic การดูแลทางสังคมใจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4ส.) มีเนื้อหาประกอบด้วย

ส.สังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม
ส.ใส่ใจเข้าใจปัญหา
ส.เสริมสร้างดูแลใจ
ส.ส่งต่อเชื่อมโยง

โรลอัพ 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน.pdf
infographic 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน เช่น

ทบทวนสิ่งดีๆี่เกิดดขึ้นในแต่ละวัน
มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันเสมอ
เอ่ยคำขอโทษ และขอบคุณให้เป็นนิสัย
ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2