คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยำวชนเรื่อง “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” สำหรับอาสาสมัคร แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

Dublin Core

Description

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา
และพัฒนา EQ ให้กับสมาชิกในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ทั่วไป ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์

ขอขอบคุณที่ปรึกษา และคณะทำงานทุกท่าน ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคู่มือการจัด
กิจกรรมฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หวังว่าคู่มือฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครและแกนนำเยาวชนเพื่อดำเนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไป

Publisher

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

Format

Language

Date Created

2016-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 602 (218 views)