คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” สำหรับอาสาสมัคร / แกนนำ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556

Dublin Core

Description

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาและพัฒนา EQ ให้กับสมาชิกในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือสมาชิก TO BE NUMBER ONEทั่วไป ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และการจัดกิจกรรเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ขอขอบคุณที่ปรึกษา และคณะทำงานทุกท่าน ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหวังว่าคู่มือฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครและแกนนำเยาวชนเพื่อดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไป

Publisher

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Date Created

2012-07

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 493 (182 views)