เลือกดูจากรายการ


47.สั่งสมองให้เลิกเสพ.pdf

สั่งสมองให้เลิกเสพด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่า

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด การไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดและการใช้ชีวิตด้วยสติและมีคุณค่าโดยไม่พึ่งยาเสพติด…

Position: 641 (63 views)

4.คู่มือป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธก่อนวัยอันควร for ลูกค้า.pdf

คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยำวชนเรื่อง “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” สำหรับอาสาสมัคร แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน…

Position: 568 (71 views)

27.manualEQEdit56.pdf

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” สำหรับอาสาสมัคร / แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน…

Position: 515 (89 views)

คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560

คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน…

Position: 269 (309 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X