คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

Dublin Core

Description

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสูงอายุ ฉบับนี้ มีความมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุขในคลินิกโรคเรื้อรังและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงทีมหมอครอบครัว ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีองค์ความรู้ มีทักษะ และมีแนวทางให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างความเบิกบาน การสร้างความสงบในจิตใจตนเอง การป้องกันสมองเสื่อม การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่า รวมทั้งการเฝ้าระวังคัดกรองภาวะซึมเศร้า การให้สุขภาพจิตศึกษา การให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ รวมถึงการได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลทางสังคมจิตใจ ทั้งผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ และกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงระยะยาวรวมถึงผู้ดูแลในชุมชน

กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสูงอายุสำหรับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทั้งที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้ต่อไป

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2018-09-11

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 111 (1620 views)