Browse Items (2 total)

  • Tags: ส่งเสริมสุขภาพจิต

มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต-รพช.pdf
กรมสุขภาพจิตมุ่งหวังว่ามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต…

แนวทางการดำเนินงาานส่งเสริมฯ(11-09-62).pdf
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสูงอายุ ฉบับนี้ มีความมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุขในคลินิกโรคเรื้อรังและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงทีมหมอครอบครัว ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในโรงพยาบาลชุมชน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2