คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Table Of Contents

1. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย โดย สุนทรี โอรัตนสถาพร, วท.ม., ฉัตรวรุณ จำปาวัน, ส.บ., สุพัตรา เคนไชยวงค์, พย.บ., รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ปร.ด.

2. Mental health during COVID-19 pandemic among young medical graduates from Prince of Songkla University in Thailand โดย Jarurin Pitanupong, M.D., Paratthakorn Tantivachiratakul, M.D.

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กของมารดาและวิธีการในการเลี้ยงดูลูก โดย วชิราภรณ์ อรุโณทอง, ปร.ด.

4. การเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป โดย นติยากร ชนเก่าน้อย, วท.ม., จีรภา จรัสวณิชพงศ์, วท.ม., พิมพ์ชนก ใจสว่าง, วท.บ., จุฑามาศ เกาะแก้ว, วท.บ., ดรุณี ปัดธุลี, วท.บ.

5. คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในผู้ป่วยนอกโรคซึมเศร้าชาวไทย โดย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง, ปร.ด., รวิกานต์ ระลึกฤาเดช, วท.ม.

6. ภาวะออทิสซึมในเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการไม่สมวัยหรือออทิสซึม : การศึกษานำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ โดย สมัย ศิริทองถาวร, พ.บ., ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์, พ.บ.

7. ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต โดย สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ปร.ด., พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, พ.บ.

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 274 (964 views)