คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย โรคโควิด 19 ที่เข้ารับบริการและดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ที่อาจจะเกิดภาวะความเครียด วิตกกังวล ความหวาดหวั่น และสะสมจนกลายเป็นภาวะของความท้อแท้ใจ ซึ่งอาจนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายได้และนอกจากผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ก็เป็นบุคคลสำคัญ จากภาระงานที่หนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงมาก ต่อการติดเชื้อ จนทำให้บุคลากรมีความเครียดหรือเกิดภาวะหมดไฟ (burnout) ในการทำงานได้เช่นกัน กรมสุขภาพจิตจึงมีการประมวลผลการดำเนินงานและปรับปรุง “แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1” โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินงานของคณะทำงานปฏิบัติการ Operation ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ร่วมทีม MCATT ในการดูแลจิตใจประชาชนในโรงพยาบาลสนามในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อให้มีแนวทางในการจัดบริการการดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 283 (877 views)