เลือกดูจากรายการ


20210727717262305.pdf

แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย โรคโควิด 19 ที่เข้ารับบริการและดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม…

Position: 291 (182 views)

9241562943-tha.pdf

การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ

รายงานสรุปเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าสุดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ขององค์การอนามัยโลก รายงานสรุปนี้ได้อธิบายแนวคิดของสุขภาพจิต…

Position: 86 (422 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X