คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เข้าใจลูกพูดช้า พัฒนาได้ ง่ายนิดเดียว (คู่มือฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง)

Dublin Core

Description

ภาษาและการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ให้เกิดความเข้าใจกัน โดยในกลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ จะพบปัญหาเรื่องภาษาและการพูดที่มีความล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาและส่งเสริมภาษาและการสื่อสารตั้งแต่อายุยังน้อย โดยจะมีเนื้อหา เทคนิค และขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือฉบับนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 168 (1054 views)