คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "เข้าใจลูกพูดช้า พัฒนาได้ ง่ายนิดเดียว (คู่มือฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง)"

เนื้อใน เข้าใจ ลูกพูดช้า พัฒนาได้.pdf
ภาษาและการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ให้เกิดความเข้าใจกัน โดยในกลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ จะพบปัญหาเรื่องภาษาและการพูดที่มีความล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน ดังนั้น…

Position: 164 (1072 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2