เลือกดูจากรายการ


เนื้อใน เข้าใจ ลูกพูดช้า พัฒนาได้.pdf

เข้าใจลูกพูดช้า พัฒนาได้ ง่ายนิดเดียว (คู่มือฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง)

ภาษาและการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ให้เกิดความเข้าใจกัน โดยในกลุ่มเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการ…

Position: 334 (184 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X