รวมเรื่องเล่าการใช้สติในชีวิตและการทำงาน จากโครงการ MIO (Mindfulness in Organization)

Dublin Core

Description

โปรแกรมสติในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับสติในฐานะที่เป็นทักษะกลาง (Metaskill) ที่ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล (ผ่านการทำงานอย่างมีสติ) ทีมและสัมพันธภาพกับลูกค้า (ผ่านสติสื่อสาร และการคิดใคร่ครวญด้วยสติ) และระดับองค์กร (ผ่านการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน) เรื่องเล่าจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เห็นผลทั้ง 3 ระดับ โดยได้มาจากการส่งเรื่องเล่าของคนในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ MIO ทั้งที่เป็นโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบการ

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking