คู่มือวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO)

Dublin Core

Description

คู่มือฉบับนี้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งกับผู้ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนใน Microteaching และสำหรับวิทยากรทั้งวิทยากรหน่วยงานและวิทยากรกลาง โดยที่วิทยากรหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 2 วัน หลักสูตรวิทยากร (TOT) 2 วัน ฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีบันทึก 5 สัปดาห์ และเข้าร่วมในประชาคมเรียนรู้ (CoP) ของ MIO ส่วนวิทยากรกลางจะต้องได้รับรอง โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือการได้มีโอกาสสอนจริง การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และการเข้าอบรมหลักสูตรวิปัสสนาที่กำหนดให้ (เพื่อพัฒนาตนเองและเข้าใจที่มาของสติอย่างลึกซึ้ง)

การจะใช้ประโยชน์คู่มือฉบับนี้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ท่านจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองของการฝึกสมาธิ/สติ และนำมาใช้ในชีวิตประวันจากนั้นท่านก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจจริง สมกับคุณค่าแห่งสติที่จะยังเป็นประโยชน์ให้กับคน องค์กรและสังคมต่อไป

Source

โครงการการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Access Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking