คู่มือแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น

Files

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพ

Publisher

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, and บรรณาธิการ, “คู่มือแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/295.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 276 (259 views)

X