คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

Dublin Core

Description

กระบวนการที่สำคัญ คือ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกรอบทิศทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดการกำกับติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในปี 2563 -2564 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง) ในกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนดังกล่าวในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งที่เป็นผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ให้สามารถดำเนินงานที่ได้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข

Publisher

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 428 (812 views)