คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Creator is exactly "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต"

แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565).pdf
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข" เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 1) งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 2)…

Position: 239 (1270 views)

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ_ศ_ 2561-2580).pdf
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต (Mental Health in Thailand 4.0) ภายใต้สาธารณสุขไทย 4.0 ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine) เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมลาในสังคม…

Position: 27 (5347 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต_ปี2559.pdf
Annual Report 2016, Department of Mental Health

Position: 327 (1007 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี2558 -1.pdf
Annual Report 2015, Department of Mental Health

Position: 399 (847 views)

[Full]แผนที่ยุทธ์กรมสุขภาพจิต_2564.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการบริหารเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ให้บรรลุสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต…

Position: 374 (905 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2