เลือกดูจากรายการ


แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565).pdf

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรกระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข"…

Position: 315 (146 views)

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ_ศ_ 2561-2580).pdf

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580)

การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต (Mental Health in Thailand 4.0) ภายใต้สาธารณสุขไทย 4.0 ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี…

Position: 272 (204 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563.PDF

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Annual Report 2020, Department of Mental Health

Position: 133 (339 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต_ปี2559.pdf

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

Annual Report 2016, Department of Mental Health

Position: 343 (130 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี2558 -1.pdf

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558

Annual Report 2015, Department of Mental Health

Position: 340 (131 views)

รายงานประจำปี_2557.pdf

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557

Annual Report 2014, Department of Mental Health

Position: 287 (188 views)

[Full]แผนที่ยุทธ์กรมสุขภาพจิต_2564.pdf

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต…

Position: 206 (276 views)

1. คู่มือ BCP กรมสุขภาพจิต.pdf

คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง แผนงานที่กำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน…

Position: 295 (176 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X