คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO)

Dublin Core

Description

การพัฒนาจิตให้เป็นวิถีในองค์กรซึ่งในที่นี้จะเรียกให้สั้นลงว่า การพัฒนาสติในองค์กร เป็นรูปแบบวิธีที่น่าสนใจและควรแก่การให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะแนวโน้มสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง คนส่วนใหญ่ทำงานในองค์กรต่างๆ ความเครียดและความทุกข์ส่วนใหญ่ก็มาจากการทำงานและมีผลต่อไปยังครอบครัว หลายๆ องค์กร มีวิสัยทัศน์จึงเน้นกลับมาที่ความสุขหรือสุขภาวะของคนในองค์กร ดังที่ปรากฎไว้ในระบบสุขภาวะในองค์กรหรือ Happy 8 ที่สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) รวมทั้งเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมสุขภาวะทางกาย ใจ และสังคมแล้ว หลายๆ องค์กรก็พยายามก้าวไปให้ถึงด้านจิตวิญญาณโดยเน้นเรื่องความดี ความเสียสละรวมทั้งการพัฒนาจิต

Publisher

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 13 (8984 views)