รายงานการศึกษาเรื่อง ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

Dublin Core

Description

Prevalence of mental disorders and mental health problems: Results from Thai national mental health survey 2013

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3275-0

Date Copyrighted

Social Bookmarking