คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Creator is exactly "กมลลักษณ์ มากคล้าย"

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf
การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED)…

Position: 1360 (81 views)

[final sent-140723]_สถานการณ์ 4 โรคจิตเวชเด็ก 2566 HDC.pdf
รายงาน “สถานการณ์โรคจิตเวชเด็กไทย ปี พ.ศ. 2565-พฤษภาคม พ.ศ. 2566: การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและ ปัญหาสุขภาพจิต จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)” โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปี พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม-พฤษภาคม…

Position: 40 (3361 views)

F12-2565 report_HDC_280423.pdf
รายงานเรื่อง “ลักษณะการใช้บริการของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา (F12.xx) ปี พ.ศ.2565” การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)
วัตถุประสงค์…

Position: 1224 (259 views)

Preceedings การประชุมวิชาการ 2564 (final).pdf
ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา และผ่าน VDO Conference, Live Streaming, TNN, Facebook และ YouTube

Position: 145 (1420 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2