คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (22 total)

  • Type is exactly "Text"

สิริมา  สิทธิวรรณ-รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญ.pdf
ปัญหาและระดับความรุนแรงของเด็กปัญญาอ่อนที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ เป็นรายข้อ ด้านการเรียน สังคม การช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมและอารมณ์ มีปัญหามาก ครูและผู้ปกครองไม่เข้าใจและไม่ยอมรับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Position: 1118 (359 views)

จงรัตน์  ลิ้มพัฒนสิริ-การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง.pdf
ผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวงจำนวนมาก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช พยาบาลจิตเวชจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการของโรคและช่วยฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตนเอง

Position: 23 (4998 views)

พรทิพย์   ธรรมวงค์-ความเชื่อมั่นของการใช้แบบประเมิน ciwa-arของบุคลากร.pdf
การฝึกอบรมการใช้แบบประเมิน CIWA-Ar บุคลากรพยาบาลช่วยเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการประเมินอาการถอนพิษสุรา และควรเปรียบเทียบค่าคะแนนการประเมิน CIWA-Ar กับผู้ประเมินมาตรฐานเพื่อความแม่นตรง

Position: 932 (402 views)

อัญชลี  เจริญกุล-การศึกษาผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิต.pdf
การศึกษาผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ช่วยให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุราให้มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มที่ได้รับการบำบัดกลุ่มแบบ CBT ไม่มีกลับมารักษาซ้ำ

Position: 1254 (228 views)

นิภา  แก่นในเมือง- การพยาบาลผู้ป่วยโรคพิษสุราในระยะถอนพิษ.pdf
การดื่มสุรามีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ของผู้ดื่มและส่งผลกระทบต่อครอบครัว การรักษาผู้ป่วยที่ติดสุรา ต้องทำความเข้าใจตกลงร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติยินยอมร่วมมือในการการรักษาให้ความรู้แก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง

Position: 1252 (236 views)

นิรมัย  คุ้มรักษา-รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน.pdf
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนส่งโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒาการและสติปัญญาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้อยู่ร่วมในสังคมเด็กปกติได้ตามศักยภาพ

Position: 1280 (190 views)

รมณา  ณิชรัตน์ -การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf
พัฒนาระบบการสำรองยา และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อปรับปรุงระบบสำรองยาทำให้ประหยัดงบประมาณ ลดความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคำสั่งใช้ยาได้ทั้งหมด

Position: 1268 (203 views)

สุปราณี  พิมพ์ตรา การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม กรณีศึกษา.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วม การศึกษาวิจัยนี้เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มนี้ได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยป้องกันการกลับรักษาซ้ำ และให้ผู้ป่วย ญาติเข้าใจอาการของโรคซืมเศร้ามากขึ้น

Position: 1147 (352 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2