คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

Dublin Core

Description

แนวทางการดูแลสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรสุขภาพกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่มีความเสี่ยง ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 อาจทำให้เกิดความตึงเครียด การปฏิบัติตัวตามหลักการดูแลสังคมจิตใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 47 (932 views)