หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติดสำหรับผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาล

Dublin Core

Description

หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ ปรึกษาใหมี้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด อาทิ เขา ใจภาวะเสพติด เข้าใจพฤติกรรมหรือภาวะจิตใจของผู้เสพ เข้าใกลไกการกระตุ้นของสารเสพติด ฯลฯ พร้อมกับเรียนรู้แนวทางหรือกระบวนการที่ผู้ให้คำปรึกษาจะสามารถนำไปปรับใช้ใสถานการณ์จริง สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรเล่มนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง ๆ ที่สนใจต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-4243-8

Date Created

2020-04-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking