คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทาง สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ

2566 รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
คู่มือความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ”
จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้ศึกษาเข้าใจในเรื่อง
‘Hate speech’ หรือการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังว่า
มีความสำคัญอย่างไร และทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ Hate speech…

Position: 1229 (120 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2