การให้คำปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีสำหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล

Dublin Core

Description

การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีนี้ ถือเป็นการต่อยอด
ความรู้และทักษะของผู้ให้คำปรึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการอบรมเพื่อสร้างเสริม
ความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำปรึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการทำกิจกรรม
และการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมคำอธิบายผ่านการสาธิตประกอบการให้คำปรึกษา โดยสามารถนำกระบวนการดังกล่าวนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้
สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “การให้คำปรึกษารายกลุ่ม และการดูแลผู้รับ
คำปรึกษารายกรณี” เล่มนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับ
ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง ๆ ที่สนใจต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-948-6

Date Created

2021-12-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking