การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริงอย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวชในโลกดิจิตอล

Dublin Core

Description

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในสังคมที่มีอิธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านจิตเวชเป็อย่างมากทั้งทางส่วนตัวและวิชาชีพ ปัจจุบันจิตแพทย์จำเป็นต้องมีความชำนาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยแบบผสมผสานโดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่หลากหลายและต้องรู้จุดแข็ง ข้อจำกัดและการประยตัวที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีแต่ละอย่างที่ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking