คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริงอย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวชในโลกดิจิตอล

3 (1).pdf
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในสังคมที่
มีอิธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านจิตเวชเป็อย่างมากทั้งทางส่วนตัวและวิชาชีพ…

Position: 1009 (266 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2