แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต สู่การเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0

Dublin Core

Description

เป็นการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตชุดเดิมที่เคยกำหนดและประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง และตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กรมสุขภาพจิต ได้รับมาจากการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ และจากการส่งรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0 เมื่อปี 2564

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

Social Bookmarking