การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ภาวะโรคร่วมทางจิตเวชในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

Files

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้ในเรื่องการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่มีโรคร่วมจิตเวช การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่มีโรคร่วมจิตเวชแบบบูรณาการและประยุกต์การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราหรือสารเสพติดที่มีโรคร่วมจิตเวชให้เหมาะสมกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

หวังว่า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาภาวะโรคร่วมทางจิตเวชในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา และสามารถจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-792-5

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

บุญศิริ จันศิริมงคล et al., “การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ภาวะโรคร่วมทางจิตเวชในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/1126.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 930 (46 views)

X