Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2021-03"

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำ…

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและคุกคามความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ บั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ทำลายทั้งเป้าหมายชีวิต และความคาดหวงั ในอนาคต โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2