คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Tags: แอลกอฮอล์

14.แอลกอฮอล์กับความรุนแรง พ.ทานตะวัน111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม…

Position: 465 (477 views)

AVSEQ01.mp4
VDO การให้การปรึกษาแอลกอฮอล์

Position: 268 (772 views)

2.วันฟ้าใส2.pdf
แปลงและเรียบเรียงจาก เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Position: 421 (543 views)

รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่2.pdf
รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่ 2 เรื่องรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

Position: 402 (580 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2