Browse Items (9 total)

  • Tags: นิทาน

การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย.pdf
infographic การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำฝนการเลือกนิทานให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-2 ปี
อายุ 2-3 ปี
อายุ 4-6 ปี

1648001290214 (2).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง โรคสมาธิสั้นกับสมาธิเทียม

1648000895161.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอน เรื่อง ทำอย่างไร เมื่อเด็กป่วนในชั้นเรียน

1648000103655.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง ความรู้สึกของเด็กสมาธิสั้น

1647874878153.pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอเสนอ video นิทานเพื่อสอนทักษะทางสังคมเรื่อง เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน

book-หนูนิดเเต่งตัว04.pdf
เด็กออทิสติกมีปัญหาเรื่องการมอง การฟังและการไม่อยู่นิ่งทำให้ฝึกทักษะตา่งๆ ไดยาก การผลิตนิทานที่เหมาะสมกับเด็หออทิสติกที่มีอาการรุนเเรงหรือเด็กออทิสติกอายุไม่เกิน 3 ปี ทำให้เด็กออทิสติกเริ่มสนใจ นั่งฟัง และมองการเคลื่อนไหวของภาพที่ผู้เล่าเปิด…

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf
เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จึงเป็นทางลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร

รวมปกอานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19หน้าเดี่ยวWEb.pdf
นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2