Browse Items (5 total)

  • Publisher is exactly "โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต"

1646726161015.pdf
ในสภาวะโควิด ระบาด หลายท่านมีความวิตกกังวล ในคลิปนี้จะบอกวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลหลายอย่าง

1646984967587.pdf
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมต่ง ๆ ของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการสอนงาน สำหรับผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ…

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

1646618409249-converted.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช และความ รู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนิติจิตเวชเป็นอย่างดีจึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ และสังคม…

14 วันบันทึกแห่งชัยชนะ.pdf
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเศรียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2