คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Publisher is exactly "โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต"

4-คู่มือภาพรวมการพัฒนามาตรฐาน ฉบับปรับปรุง ตค65.pdf
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ได้พัฒนา/ปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และบุคลากรนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Position: 1194 (263 views)

1646726161015.pdf
ในสภาวะโควิด ระบาด หลายท่านมีความวิตกกังวล ในคลิปนี้จะบอกวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลหลายอย่าง

Position: 988 (330 views)

1646984967587.pdf
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการสอนงาน สำหรับผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ…

Position: 1032 (321 views)

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 976 (332 views)

1646618409249-converted.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช พยาบาลต้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช และความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนิติจิตเวชเป็นอย่างดีจึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ และสังคม…

Position: 1076 (310 views)

14 วันบันทึกแห่งชัยชนะ.pdf
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเครียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้…

Position: 1066 (314 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2