คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ สําหรับสถานบริบาลผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ได้พัฒนา/ปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และบุคลากรนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลด้านสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุในสถานบริบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบบริการให้ได้มาตรฐาน นําไปสู่การรับรองคุณภาพสถานบริบาลได้

Source

https://drive.google.com/file/d/1XfasJEKhzkJ_7sd9JmQ0jmDe1Y28FnXD/view

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2022

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 48 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 901 (462 views)