คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุ

4-คู่มือภาพรวมการพัฒนามาตรฐาน ฉบับปรับปรุง ตค65.pdf
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ได้พัฒนา/ปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และบุคลากรนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Position: 1196 (199 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2