คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

e-Book คู่มือการสอน กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

Dublin Core

Description

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการสอนงาน สำหรับผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช เนื้อหาจะประกอบไปด้วย จุดประสงค์ วิธีการดำเนินการ การประเมินผล เทคนิคการสอน และส่วนประกอบของใบงานแต่ละกิจกรรม

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1050 (205 views)